zaangażowanie
społeczne

Zaangażowanie

Społeczne

nie jest działaniem dobrowolnym, to konieczność dla stabilnego i długotrwałego rozwoju biznesu.

konkurencyjna gospodarka pin

Konkurencyjna Gospodarka

Obecnie biznes rozwija się w realiach bardzo mocno konkurencyjnej gospodarki. Firmy konkurują ze sobą coraz bardziej agresywnie pod względem ceny, jakości, szybkości realizacji. Skoro jednak w ten sposób konkurują wszyscy, nie może być to fundament budowy długoterminowej przewagi konkurencyjnej. „To coś”, „wyróżnik” dlaczego Klienci sięgają po dany produkt lub usługę, przede wszystkim związany jest z nową filozofią biznesu, biznesu opartego o poszanowanie praw człowieka, środowiska naturalnego, dobrych relacjach z konsumentami, uczciwych praktyk rynkowych i zaangażowania społecznego, czyli biznesu opartego o zasady tzw. „nowej ekologii biznesu”.

Najczęstsze

Problemy

organizacji związane z realizacją procesu rozwoju

Organizacje są postrzegane przez społeczeństwo jako bezduszne maszyny do zarabiania pieniędzy.

Znakomita część społeczeństwa zakłada, że zysk ekonomiczny organizacji jest ponad wszelkie inne wartości, takie jak etyka, dobro człowieka, dbałość o środowisko naturalne.

Wiele przedsiębiorstw realizuje inicjatywy społeczne, jednak działania te są często niezauważane i nie wpływają znacznie na wizerunek firmy, czy wzrost sprzedaży.

Brak lub ograniczone zaufanie do organizacji ze strony konsumentów, pracowników i kontrahentów.

bulb
chess

Problemy te zwykle mają bardzo negatywne skutki…

Obniżenie gotowości zakupowej, spowodowane zbyt niskim  zaangażowaniem konsumenta.

Brak lojalności odbiorców co do produktów jednej marki, gdyż organizacje mają trudność z tworzeniem społeczności „oddanych fanów”.

Niższa od możliwych skuteczność działań marketingowych.

Dynamika wzrostu organizacji niższa od spodziewanej.

Konieczność konkurowania głównie w obszarze ceny lub jakości, czyli zmniejszenie zyskowności lub satysfakcji klienta

RozwiĄzanie

Problemu

Rozwiązaniem problemu jest dostosowanie strategii rozwoju do obecnych trendów. Odpowiednio dziś wybrany kierunek i strategia, zapewni Twojej organizacji przewagę konkurencyjną na lata.

1.

W początkowych okresach rozwoju przedsiębiorczości organizacje skupiały się głównie na zysku ekonomicznym i generowaniu zysków dla akcjonariuszy. Doprowadziło to do powstania negatywnego wizerunku przedsiębiorczości.

2.

Na przełomie XX i XXI wieku, pojawił się trend „EKO”. Organizacje, które oparły swoją strategię rozwoju o ekologię i pozytywny  wpływ na środowisko naturalne, zyskałym z czasem ogromną przewagę konkurencyjną, którą mają do dziś.

3.

Obecnie wschodzącym trendem w budowaniu strategii rozwoju biznesu, jest ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE, czyli oparcie swojego rozwoju o pozytywny wpływ na społeczeństwo.

Dlaczego

Warto?

Jest to jedna z najskuteczniejszych długoterminowych strategii budowania wartości organizacji oraz przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw. Jest to jedyny sposób na szybkie zbudowanie prawdziwego zaufania do marki oraz dostarczenie wprost proporcjonalnych korzyści marketingowych

To działanie polegające na zmianie sposobu działania organizacji lub jego udoskonaleniu. Polega na ukierunkowaniu działań, aby organizacja zaczęła wywierać znaczący wpływ w swoim otoczeniu. Miała na celu dobro przyszłych pokoleń i miała wkład w ich rozwój. Eliminowała negatywne skutki swojej działalności, uczestniczyła i wspierała rozwój kultury, sportu. W ten sposób wyraźnie komunikowała swoją obecność nie tylko na mapie gospodarczej, ale kulturalnej i społecznej, uzyskując wzrost zaufania ze strony społeczeństwa, co przekłada się na wzrost lojalności konsumentów oraz wzrost gotowości zakupowej lub dołączenie do danej organizacji. Zaangażowanie społeczne jest nowym trendem, wręcz koniecznością w budowaniu wizerunku organizacji. Stań się niekwestionowanym liderem jutra!

dlaczego warto pin
1.

W nowoczesnych firmach jutra strategicznie wdrożona polityka CSR będzie podstawą budowania długofalowej wartości firmy, a od 2016 działania i raportowanie CSR będzie wymogiem dla firm zatrudniających pow. 500 osób.

[źródło www.csrinfo.org]

2.

Odpowiedzialność to obowiązek moralny lub prawny odpowiadania za swoje lub czyjeś czyny; przyjęcie na siebie obowiązku zadbania o kogoś lub o coś.

[żródło: Słownik Języka Polskiego]

3.

Wolność to odpowiedzialność – przedsiębiorcy działający w gospodarce wolnorynkowej, są więc odpowiedzialni za dobro społeczności, w której działają.

Odpowiedzialność zaczyna się od poziomu jednostki, by przejść na poziom przedsiębiorstwa i całego środowiska biznesu.

Dlaczego środowisko biznesu ma być odpowiedzialne?

Bo nie sposób nie zauważyć, że działalność gospodarcza ma coraz potężniejszy wpływ na kierunki rozwoju cywilizacyjnego. A skoro tak, to staje się odpowiedzialna za przyszły kształt świata!

1.

Uczę się, poznaję, aby widzieć czym jest, w jakich obszarach i za pomocą jakich narzędzi (zasad) ją stosować.

2.

Wdrażam ją, aby odpowiedzialnie i świadomie oddziaływać na otoczenie, bo mam przekonanie, że w ten sposób działam na rzecz wspólnego dobra.

3.

Stosuję ją, aby działać wspólnie i odpowiedzialnie na rzecz rozwiązywania problemów społecznych i zachowania ekosystemów dla przyszłych pokoleń; by przyczyniać się do poprawy jakości życia, postępu i rozwoju społecznego.

4.

Jestem przekonany o jej istotności, w kontekście udowania zaufania społecznego oraz kształtowania postaw i systemów wartości nie tylko w sferze  biznesu.

Zaangażowanie społeczne to dużo większe zaufanie.

1.

Trzy na pięć osób chce pracować dla firmy, której wartości są zgodne z ich własnymi.

2.

Zaangażowanie społeczne jest coraz częściej kluczowym czynnikiem decydującym o zainteresowaniu i utrzymaniu utalentowanej i różnorodnej siły roboczej.

3.

Ponad połowa analityków oraz aż dwie trzecie inwestorów uważa, że firma podkreślająca swoje zaangażowanie społeczne jest bardziej atrakcyjna i godna zaufania.

4.

Ostatnie badania wskazują, że przedsiębiorstwa stosujące politykę CSR i zaangażowania społecznego cechuje wyższy stopień innowacyjności. 80% europejskich liderów biznesu uważa, że odpowiedzialne praktyki biznesowe pomagają firmom w rozwoju i byciu na bieżąco z otaczającym je środowiskiem. Podobnie myślą sami pracownicy: czterech na pięciu wierzy, że odpowiedzialne organizacje są po prostu bardziej kreatywne.

Statystyki

CSR Realne korzyści. Proszę wskazać 3 najważniejsze Pana/Pani zdaniem korzyści płynące ze stosowania zasad społecznej odpowiedzialności?

statystyki

Źródło: Ocena stanu wdrażania standardów społecznej  odpowiedzialności biznesu wraz z opracowaniem zestawu wskaźników społecznej odpowiedzialności w mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach, PwC i SMG/KRC dla PARP, Marzec 2012

CSR Realne korzyści. Proszę wskazać 3 najważniejsze Pana/Pani zdaniem korzyści płynące ze stosowania zasad społecznej odpowiedzialności?

statystyki

Źródło: Menedżerowie 500 Lider Csr

Podsumowanie

KorzyŚci

1.

Wzrost zainteresowania inwestorów – Inwestorzy są bardziej zainteresowani współpracą z odpowiedzialnymi firmami, które oprócz dobrych wyników finansowych są zarządzane w sposób przejrzysty, odpowiedzialnie budują swój wizerunek i dobre relacje z otoczeniem.

2.

Zwiększenie lojalności konsumentów i interesariuszy – Wzrost świadomości społecznej konsumentów powoduje, iż w swoich wyborach kierują się oni także zaufaniem do danej firmy i jej wizerunkiem.

3.

Poprawa relacji ze społecznością i władzami lokalnymi – Społeczna odpowiedzialność umożliwia firmom trwałe zakorzenienie się w społeczności i pozyskanie przychylności jej mieszkańców, a także zdobycie zaufania władz samorządowych.

4.

Wzrost konkurencyjności – Wprowadzanie zasad odpowiedzialnego biznesu to jeden z atutów, dzięki którym firmy zdobywają przewagę konkurencyjną.

5.

Podnoszenie poziomu kultury organizacyjnej firmy – Poprzez podejmowanie wyzwań Społecznej Odpowiedzialności firma podnosi swoje standardy postępowania wobec interesariuszy (pracowników, kontrahentów, klientów), a przez to unika kosztów „złego partnerstwa”. Zmiany te wpływają na kształtowanie kultury organizacyjnej firmy opartej na zaufaniu, odpowiedzialności i przejrzystości dla wszystkich zainteresowanych.

6.

Kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy wśród pracowników – Społeczna odpowiedzialność firmy stanowi jeden z elementów pozafinansowego motywowania pracowników. Dzięki kodeksom etycznym, programom społecznym, dbałości o środowisko, wizerunek firmy w oczach pracownika ulega poprawie.

7.

Pozyskanie i utrzymanie najlepszych pracowników – Gdy poprawie ulega wizerunek firmy, rośnie do niej zaufanie wśród pracowników, zwiększa się również atrakcyjność firmy na rynku pracy, co pozwala przyciągnąć nowych i zatrzymać najlepszych  pracowników.

8.

Wzrost zaufania ze strony klientów, kontrahentów i pracowników powoduje większą gotowość zakupową i lojalność. Zaufanie to coś, z czym obecnie organizacje mają największe problemy, zaangażowanie społeczne jest oczywistym i dobrym rozwiązaniem.

9.

W ciągu kilku lat „Organizacje Społecznie Zaangażowane” będą wywierały ogromny wpływ na całe społeczeństwo i będą kreować trendy, standardy, będą kreować nowe pokolenia konsumentów. Będą zdecydowanie się wyróżniać na mapie polskiego biznesu.

10.

Przedsiębiorcy i społeczeństwo jeszcze w pełni nie zdają sobie sprawy, jak duży wpływ mają organizacje na obraz świata. Nie zdają sobie sprawy, iż konkurencja w biznesie jest głównym czynnikiem wpływającym na zwiększanie dobrobytu ludzkości. Zwiększanie konkurencyjności poprzez „Zaangażowanie Społeczne”, tym mocniej wpłynie na jakość życia ludzi, a ludzie docenią organizacje, które najbardziej się do tego przyczyniły.

11.

Im szybciej dołączysz do ruchu „Zaangażowania Społecznego”, tym większe znaczenie to będzie miało dla Twojej organizacji. Tym szybciej Twoi odbiorcy, pracownicy i inwestorzy ujrzą ją jako jako organizację, której warto zaufać, w którą warto inwestować, z którą warto być na lata, ponieważ zobaczą organizację, która ma wartości, z którymi mogą się identyfikować.